NVL Superleague 2019/20


best scorer (points / sets)
Page size
#1
Krastev David 4.69(150/32)
#11
Georgiev Zhulien 4.66(205/44)
#18
Gunter Bradley 4.53(267/59)
#4
Valchev Todor 4.33(221/51)
#4
Zhelyazkov Yordan 4.32(272/63)
#13
Dimitrov Dimitar 4.17(263/63)
#2
Genov Yavor 4.16(283/68)
#5
Lyutskanov Gordan 3.97(282/71)
#8
Zhelyazkov Zhani 3.97(131/33)
10°#11
Sarnechki Mikolay 3.94(213/54)