efbet Super Volley 2023/24


best scorer (points / sets)
Page size
#11
Bayrev Spas 6,27(188/30)
#11
Khan Murad 5,75(92/16)
#14
Dulchev Dimitar 4,76(138/29)
#12
#18
Nakov Mariyan 4,56(114/25)
#2
Dimitrov Simeon 4,37(153/35)
#10
#7
Uchikov Nikolay 4,32(95/22)
#9
Garkov Vladimir 4,21(118/28)
10°#17
Valchinov Samuil 4,2(105/25)