efbet Super Volley 2023/24


reception - positivity % (perfect reception + reception) / all receptions
Page size
#16
#10
Putratama Fahri 58%(67/116)
#1
Botev Kaloyan 57%(68/119)
#17
Valchinov Samuil 55%(94/172)
#13
Bozhilov Martin 54%(60/111)
#4
Petrov Kristiyan 54%(82/152)
#19
Costa Matheus 53%(20/38)
#15
Todorov Nikolay 50%(77/153)
#6
Barutov Deyvit 49%(62/127)
10°#10
Bratoev Valentin 48%(58/120)