Money+ Supercup


Money+ Supercup 2022 Money+ Supercup Standing

best scorer(points / sets)

#16

TrifonLapkov 6(24/4)

#6

JacopoMassari 4,25(17/4)

#15

TodorAleksiev 4(16/4)

#6

KaloyanBalabanov 3,67(11/3)

#5

DusanLopar 2,75(11/4)

best server(serve ace / sets)

#6

JacopoMassari 1,25(5/4)

#16

TrifonLapkov 0,5(2/4)

#7

GeorgiChalakov 0,25(1/4)

#4

SimeonDobrev 0(0/1)

#12

PetarKarakashev 0(0/1)

best blocker(winning blocks / sets)

#5

DusanLopar 1,25(5/4)

#7

GeorgiChalakov 0,75(3/4)

#8

AlexanderTusch 0,75(3/4)

#16

TrifonLapkov 0,5(2/4)

#6

KaloyanBalabanov 0,33(1/3)

best blocker(winning blocks)

reception - positivity %(perfect reception + reception) / all receptions

#6

JacopoMassari 59%(10/17)

#6

KaloyanBalabanov 58%(7/12)

#15

TodorAleksiev 54%(13/24)

#13

TeodorSalparov 37%(7/19)

#18

AkselTruhchev 37%(7/19)

attack - excellent %spike point / all spikes

#16

TrifonLapkov 69%(20/29)

#18

NikolayNikolov 64%(9/14)

#15

TodorAleksiev 55%(16/29)

#12

TodorDimitrov 47%(8/17)

#18

AkselTruhchev 44%(11/25)

DREAM TEAM

OPPOSITE 1  
Lapkov T.
(HEBAR-PAZARDZHIK)
MIDDLE B. 2  
SPIKER 1  
Aleksiev T.
(HEBAR-PAZARDZHIK)

SPIKER 2  
Massari J.
(HEBAR-PAZARDZHIK)
MIDDLE B. 1  
Nikolov N.
(HEBAR-PAZARDZHIK)
SETTER 1  
Stanev I.
(NEFTOHIMIC)
LIBERO 1  
Salparov T.
(HEBAR-PAZARDZHIK)

DREAM TEAM

OPPOSITE 1  
Lapkov T.
(HEBAR-PAZARDZHIK)
MIDDLE B. 2  
SPIKER 1  
Aleksiev T.
(HEBAR-PAZARDZHIK)

SPIKER 2  
Massari J.
(HEBAR-PAZARDZHIK)
MIDDLE B. 1  
Nikolov N.
(HEBAR-PAZARDZHIK)
SETTER 1  
Stanev I.
(NEFTOHIMIC)
LIBERO 1  
Salparov T.
(HEBAR-PAZARDZHIK)

DREAM TEAM

OPPOSITE 1  
Lapkov T.
(HEBAR-PAZARDZHIK)
MIDDLE B. 2  
SPIKER 1  
Aleksiev T.
(HEBAR-PAZARDZHIK)

SPIKER 2  
Massari J.
(HEBAR-PAZARDZHIK)
MIDDLE B. 1  
Nikolov N.
(HEBAR-PAZARDZHIK)
SETTER 1  
Stanev I.
(NEFTOHIMIC)
LIBERO 1  
Salparov T.
(HEBAR-PAZARDZHIK)